Fanokanana ny Lapa ho an'i Jehovah sy vavaka ary valim-bavaka an'arivony


[:fr]

Fanokanana ara-panahy ny Lapan’ ny fivavahana, fiderana, ary fahagagana ny 18 aprily, 19 aprily ary mitohy hatramin’ny Pantekosta.
Fotoana izay hitondrana ny Lapa eo anatrehan’ Andriamanitra, mba ho trano hitoeran’ ny anaran’ i Jehovah mandrakizay.
Fotoana hanaovana voady, vavaka, fanatitra ary handraisana tso-drano

« Fa ny indray andro eo an-kianjanao dia tsara noho ny arivo; aleoko mipetraka eo amin’ny tokonam-baravaran’ny tranon’Andriamanitra, toy izay mitoetra ao an-dain’ny ratsy fanahy ». Salamo 84 : 10

Fandalovana indray andro eo amin’ny Lapa, hanandratana vavaka aman-jatony izay ahazahoana valim-bavaka an’arivony, eny am’analiny

Rehefa nanao fanokanana ny Tempoly ho an i Jehovah i Solomona Mpanjaka ka nivavaka teo amin’ny Alitara izy, dia nihaino azy i Jehovah ary nataony fitoerana fitondrana fanatitra ho an’ Andrimanitra izany (2 Tanatara 7:12). Inona no Tsiambaratelon’ izany?.

« Indro, Izaho no Jehovah, Andriamanitry ny nofo rehetra; moa misy zava-mahagaga izay tsy haiko va? » Jeremia 32 : 27
« Fa hoy Jesosy: Izay zavatra tsy hain’ ny olona dia hain’ Andriamanitra. » Lioka 18 : 27

Tenin’ Andrimaniatra izay samy milaza fa afaka mamaly vavaka Izy ary mahefa ny zavatra rehetra. Efa maro ireo mpinon’ ny ziona FJTSa 7 no nahita valim-bavaka.
Mandritry ny fotoana handalovan’ny mpino eny amin’ny Lapa amin’izao fanokanana izao dia hambaran’ ny Raiamandreny Apostoly Benjamina ny tena Tsiambaratelon’ izany valim-bavaka izany izay andrasan’ ny mpino rehetra.

[:]


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *