Vavaka sy fampaherezana


Endrika maro no isehoan’ny fanompona ataon’ny fiangonana FJTSA 7.
Fivoriam-bavaka isaky ny andro masina handraisana famonjena, fiainam-baovao, fiadanana sy vahaolana, fitahiana, fanasitranana sy herin’ny Fanahy Masina, iarahana amin’ireo olombohosotra mpiara-miasa amin’ny Apostoly Benjamina.

Fiaraha-mivavaka isaky ny alahady maraina handraisana hery sy aim-panahy.
Tafika mahery : fotoam-bavaka isaky ny alarobia iarahana amin’ireo evanjelisitra eto amin’ny FJTSA7, natao indrindra ho an’ny rehetra. Hamaky an-tsipirihany
Fandraisana olona ataon’ireo loholona mpiara-miasa amin’ny Apostoly Benjamina handraisana toro-hevitra sy fitondrana am-bavaka ary fametraha-tanana, isaky ny alakamisy.
Fiaraha-mivavaka isa-tokatrano (cellule de prière) : Ho fitaizana ny aim-panahy dia mifamotoana isa-tokatrano amin’ny fotoana izay mahafaka azy ny mpino vitsivitsy na maromaro isa-paritra miara-mivavaka. Vokatra maro no efa noraisina tamin’izany satria ao ireo mandray valim-bavaka avy a hatrany nohon’ny fanatrehan’ ny Tompo ao ; misy kosa ireo voatahy sy mitombo am-panahy.


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *